امکانات و قیمت نرم افزار تولیدی

  • سیستم ها

  • زیر سیستم ها

  • امکانات جانبی

  • قیمت: 10,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  • قیمت: 10,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  • قیمت: 10,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  • قیمت: 4,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  • اطلاعات تکمیلی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .