مشاوره مالیاتی

بخش بزرگی از زندگی ما امروزه، درگیر مالیات است به طوری که تقریباً هر فعالیت و یا عملی که انجام می دهیم -از خرید و فروش اموال گرفته تا تقسیم ارث و میراث- قسمتی از آن جنبه مالی و مالیاتی دارد.

با توجه به گستردگی حوزه فعالیت های اشخاص و از طرفی، زیاد بودن مشغله ها و کمبود وقت، نمی توان انتظار داشت که هر شخص، به تنهایی بتواند به حل و فصل مسائل مالیاتی اش بپردازد.

بنابراین اینجاست که اهمیت مشاوره مالیاتی نمود پیدا می کند و شخص نیاز پیدا خواهد کرد که از افراد متخصص، مشاوره مالیاتی بگیرد.

بسیاری از مدیران کسب و کارهایی که در زمره پرداخت کنندگان مالیات قرار دارند و می بایست در مدت زمان های مشخص نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، در بسیاری از مواقع به دلیل نبود یا کمبود اطلاعات خود در زمینه امور مالیاتی، اشتباهات بعضاً جبران ناپذیری را مرتکب می شوند که در انتها موجب می شود تا بخش زیادی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

واحد مشاوره مالیاتی شرکت «نامی حساب ناربن» از افراد متخصص و آگاه به قوانین مالیاتی ایران (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) تشکیل شده و هدف از راه اندازی آن کمک به رفع مشکلات مالیاتی مودیان محترم است.

عمده ترین خدمات قابل ارائه توسط واحد مشاوره مالیاتی به شرح زیر هستند:

ارائه مشاوره در کلیه زمینه های مالیاتی و ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی.
ارائه مشاوره در رابطه با معافیت های مالیاتی.
ارائه مشاوره در رابطه با پرونده های مالیاتی و تعیین تکلیف آن.
ارائه مشاوره در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده.
حضور و دفاع از اشخاص حقیقی و حقوقی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی.
پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص نزد شورای عالی مالیاتی.
پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص در هیئت ماده ۲۵۱ مکرر.
پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص در دیوان عدالت مالیاتی.
بررسی سیستم حسابداری، اسناد مالی و دفاتر قانونی جهت کسب اطمیمنان درخصوص رعایت صحیح قوانین مالیاتی در تهیه آن.
تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی.
تهیه، تنظیم و ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم.
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده.