مهندسی مالی

جهت حل مشکلاتی که در مسائل مالی جهان رخ داده است، دانشی به نام «مهندسی مالی» فراهم گردیده است تا با تخصص ناشی از آن در جهت کنترل ریسک مالی ناشی از مواردی همچون تورم، رکود و قوانین و مقررات مالیاتی اقدام گردد.

مهندسی مالی یکی از رشته های جدید در حوزه مالی و در حقیقت زیربنای خلاقیت مالی در شرکت هاست. این دانش با استفاده از روش های آماری، بهینه سازی و روش های محاسباتی و عددی، مطلوبیت های مالی مانند مدیریت ریسک، قیمت گذاری مناسب قراردادها، کاهش هزینه های مالیاتی و افزایش بهره وری سازمان را به همراه دارد.

واحد مهندسی مالی از زیر مجموعه های بخش مشاوره مالی و مالیاتی شرکت «نامی حساب ناربن» است که عمده ترین اهداف آن ارائه مشاوره به مدیران شرکت های همراه و هم پیمان به منظور کاهش هزینه های بنگاه اقتصادی تحت مدیریت آن هاست.

این واحد در تلاش است با استفاده از دانش فنی کارشناسان خود، به واحدهای اقتصادی کمک نماید تا ضمن رعایت قوانین دولتی مانند مالیات و بیمه، رویه هایی را در پیش گیرند تا با پرداخت حداقل مالیات و جرائم مالیاتی و بیمه ای از اعمال اجحاف در حق شان جلوگیری به عمل آید.

همچنین مهندسین مالی این شرکت با بررسی نسبت های مالی و تحلیل های افقی و عمودی مدیریتی، همواره با ارائه راهکارهای مناسب متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، بازوانی مطمئن در اتخاذ و اجرای تصمیمات مالی صحیح برای مدیران هستند.