حسابداری اصناف

حسابداری اصناف یا همان حسابداری بازار، همواره با دو مفهوم «حسابداری مالیاتی» و «حسابداری مدیریت» همراه بوده است.
در سنوات اخیر موضوع تشخیص میزان مالیات عملکرد اصناف در ایران، متاسفانه تحت تاثیر عدم آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی و به دنبال آن عدم اجرای صحیح و کامل قوانین از طرف ممیزین مالیاتی قرار گرفته است.

 • تشکیل به موقع پرونده مالیاتی
 • ثبت نام در سامانه طرح جامع مالیاتی
 • صدور صورتحساب های فروش منطبق بر ق.م.م.
 • ثبت نام صحیح در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
 • ارسال الکترونیکی و پرداخت به موقع مالیات بر ارزش افزوده
 • ارسال الکترونیکی گزارش های معاملات فصلی
 • ارسال لیست های ماهانه بیمه کارکنان
 • ارسال لیست های مالیات بر حقوق کارکنان
 • اجرای تکالیف گروه های مختلف مالیاتی در نحوه نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک

مواردی هستند که عدم اجرای صحیح، کامل و به موقع آن ها موجب تحمیل مالیات های مضاعف و جرائم سنگین بر دوش مودیان مالیاتی می گردد.
از طرفی در بازار رقابتی، استفاده مدیران از سیستم حسابداری جهت تصمیم گیری های آگاهانه در کسب و کار همواره مورد تائید بوده است.

حسابداری مدیریت به وسیله:

 • تعریف درختواره مناسب با فعالیت های تجاری
 • جمع آوری، طبقه بندی و صدور سند حسابداری اطلاعات مربوط به فروش و برگشت از فروش
 • نظارت بر ثبت و صدور سند حسابداری فاکتورها و هزینه های تائید شده خرید مواد و کالا از تامین کنندگان و نگهداری اطلاعات ریالی و مقداری اقلام صادره و وارده انبار
 • تهیه گزارش های سود و زیان در دوره های کوتاه مدت
 • ارائه آموزش به مدیریت جهت استخراج گزارش های موردی از نرم افزارهای مالی
 • تجزیه و تحلیل فعالیت های مالی

واحد حسابداری را تبدیل به یک شریک راهبردی برای صاحبان سرمایه می نماید.

واحد «مشاوره مالی و حسابداری ویژه اصناف» شرکت نامی حساب ناربن با توجه به نیاز اصناف، اقدام به ارائه انواع خدمات حسابداری و مالیاتی فوق الذکر و هم چنین خدمات ویژه درخواستی از طرف مدیران واحدهای صنفی می نماید.