خدمات مالی و مالیاتی ویژه اصناف

حسابداری اصناف یا همان حسابداری بازار، همواره با دو مفهوم «حسابداری مالیاتی» و «حسابداری مدیریت» همراه بوده است. در سنوات اخیر موضوع تشخیص میزان مالیات عملکرد اصناف در ایران، متاسفانه تحت تاثیر عدم آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی و به دنبال آن عدم اجرای صحیح و کامل قوانین از طرف ممیزین مالیاتی قرار گرفته است.
مواردی هستند که عدم اجرای صحیح، کامل و به موقع آن ها موجب تحمیل مالیات های مضاعف و جرائم سنگین بر دوش مودیان مالیاتی می گردد. از طرفی در بازار رقابتی، استفاده مدیران از سیستم حسابداری جهت تصمیم گیری های آگاهانه در کسب و کار همواره مورد تائید بوده است.

حسابداری مدیریت به وسیله:

واحد حسابداری را تبدیل به یک شریک راهبردی برای صاحبان سرمایه می نماید. واحد «مشاوره مالی و حسابداری ویژه اصناف» شرکت نامی حساب ناربن با توجه به نیاز اصناف، اقدام به ارائه انواع خدمات حسابداری و مالیاتی فوق الذکر و هم چنین خدمات ویژه درخواستی از طرف مدیران واحدهای صنفی می نماید.